Legislație din domeniul sanitar

– Legea 95/2006- privind Reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea drepturilor pacientului  nr. 46/2003 din 21/01/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 51 din 29/01/2003

– OMS Nr. 1.410/12.12.2016 – Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

– OMS nr. 1.411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

– OMS Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

– Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personl si libera circulatie a acestor date , cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinul MS  nr. 446/2017 –  Procedurile, standardele şi metodologia de evaluare şi acreditare a spitalelor.

– Ordinul Presedintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a unitătilor sanitare acreditate

– SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”

– SR EN 15224:2013 – Servicii de ingrijire a sanatatii, Sisteme de management al calitatii,

– Cerinte pe baza EN ISO 9001:2008

– Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare.

– HG   Nr. 451 din  1 aprilie 2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a -Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului

– Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la   cadavre in vederea transplantului,

– OMS numarul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare, in vigoare de la 02.09.2016

– OMS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

– OMS nr. 1226 / 2012 privind Normele de gestionare a deseurilor provenite din activitatea medicală

– HG nr 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

– Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

– HOTĂRÂRE Nr. 161/2016 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017

– Ordinul MS/ CNAS nr. 196/139/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017